google-site-verification=IGbNNF94Snxqi9vMGHE2XS-bZOSX9_2vFtXk2Etlpl0

Facebook és Instagram Nyereményjáték - szabályzat

Lélekmelengető Gyertyák - 2022.09.25.


1. A játék és a szervező


Jelen szabályzat a Lélekmelengető Gyertyák (lelekmelengeto.hu, továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook (www.facebook.com/lelekmelengetogyertyak)  és Instagram (www.instagram.com/lelekmelengetogyertyak) oldalon futó „Lélekmelengető Őszi Nyereményjáték” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.


2. Kik vehetnek részt a játékban?


2.1 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet- felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

2.2 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.3 Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.4 A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.5 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.6 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.7 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A játék időtartama, menete


3.1 Játék ideje: 2022. szeptember 25. 8:00 – 2022. szeptember 28. 9.00

3.2 Sorsolás: 2022. 09.28., 10.00 óra

3.3 Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Lélekmelengető Gyertyák Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Bejegyzés kedvelése és a Bejegyzésben feltett kérdés megválaszolása). A nyereményjáték lezárásakor összesen 3 db nyertest sorsolunk a posztban megadott határidőig helyesen résztvevők közül. (az Instagramos és a Facebookos játékosok közül összesen)


4. Nyeremények, nyertesek


4.1

A nyeremények (1-1 gyertya 1-1 személynek)

  • 1 darab Sütőtökös Latte illatú kristályüveg gyertya
  • 1 darab Dióc Cappuccino illatú fehérkerámia gyertya
  • 1 darab Őszi megújulás illatú feketekerámia gyertya


4.2 Sorsolás

A nyertest számítógépes sorsoló program segítségével fogjuk kiválasztani.

A nyertes nevét a Lélekmelengető Gyertyák Facebook és Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a játék lezárását követő 24 órán belül.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

4.3 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; az értesítő Facebook vagy Instagram eredményhirdetésre vagy megkeresésre 5 munkanapon belül nem válaszol; bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/ eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése


A nyertesekkel Facebook és Instagram eredményhirdetés útján vesszük fel a kapcsolatot és később üzenetben egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló bejegyzések alatti hozzászólásra való válasszal vagy direkt üzenettel is segítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.


6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel üzenetben egyeztetjük. Ennek módjai a lelekmelengeto.hu/rendeles oldalon is található szállítási módjai lehetnek. A szállítás költségeit a Szervező vállalja magára. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

8.1.1 A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

8.1.2 Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Játék résztvevőinek adatait a Lélekmelengető Gyertyák a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.


8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz  a nyereményjátékban:

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Emellett feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.


9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.


10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Facebook és az Instagram a játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli,  azzal összefüggésbe nem hozhatók, mentesítve vannak minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

Szomód, 2022.09.25.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!